2015-16 Group 5 Kannada Annual plan- Padma

±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀð 2015-16
UÀÄA¥ÀÄ: 5 «µÀAiÀÄ: PÀ£ÀßqÀ
GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ
D°¸ÀĪÀÅzÀÄ
 UÀzÀåªÀ£ÀÄß D°¹ GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ
 ¥ÀzÀåªÀ£ÀÄß D°¸ÀĪÀÅzÀÄ
 PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß D°¸ÀĪÀÅzÀÄ
 ¥ÀzÀåUÀ¼À£ÀÄß D°¸ÀĪÀgÀÄ
 PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß D°¸ÀĪÀgÀÄ
ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅ
 PÀxÉ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ
 C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀĪÀÅzÀÄ
 ¥ÀzÀå ºÁqÀĪÀÅzÀÄ
 MAzÀÄ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅ
 ¸ÀAzÀ±Àð£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ

NzÀĪÀÅzÀÄ
 ¸ÀàµÀÖ GZÁÑgÀ¢AzÀ NzÀĪÀÅzÀÄ
 Kj½vÀUÀ½AzÀ NzÀĪÀÅzÀÄ
 ¯ÉÃR£À aºÉßUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹ NzÀĪÀÅzÀÄ
 ªÀÈvÀÛ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ªÀÄÄSÁåA±ÀUÀ¼À£ÀÄß NzÀĪÀÅzÀÄ
 PÀxÉ NzÀĪÀÅzÀÄ

§gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ

 UÀÄtÂvÁPÀëgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ
 MvÀÛPÀëgÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÀ£ÀÄß NzÀĪÀÅzÀÄ
 ¸ÀgÀ¼À ªÁPÀåUÀ¼À gÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄĪÀgÀÄ
 PÀxÉ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ
 LzÁgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À ªÁPÀåªÀÈAzÀ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ
 UÀzÀåzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀåzÀ ¸ÀgÁA±À §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ
 ¸ÀAzÀ±Àð£À §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ
 ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ
 «gÀÄzÀÞ, ¥Áæ¸À, ¸ÀªÀiÁ£ÁxÀðPÀ, £Á£ÁxÀð eÉÆÃr ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄĪÀgÀÄ

 ¥ÀvÀæ¯ÉÃR£À
 MUÀlÄUÀ¼À£ÀÄß ©r¹ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ
 ¸ÀéAvÀ ªÁPÀåUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ
 avÀæPÉÌ PÀxÉ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ
 ¸ÀgÀ¼ÀPÀxÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĪÁzÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ

ªÁåPÀgÀt
 MvÀÛPÀëgÀUÀ¼ÀÄ(¸ÀeÁw ªÀÄvÀÄÛ «eÁw)
 ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ (KPÀªÀZÀ£À, §ºÀĪÀZÀ£À)
 £ÁªÀÄ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ
 QæAiÀiÁ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ
 PÁ®UÀ¼ÀÄ(ªÀvÀðªÀiÁ£À, ¨sÀÆvÀPÁ®, ¨sÀ«µÀåvïPÁ®)
 °AUÀUÀ¼ÀÄ(¹ÛçðAUÀ, ¥ÀÄ°èAUÀ, £À¥ÀÄA¸ÀPÀ°AUÀ)
 ¯ÉÃR£À aºÉßUÀ¼ÀÄ

ANNUAL LESSON PLAN,2015-16
GROUP-5 SUBJECT: KANNADA
MONTH UNIT / TOPIC SUB TOPICS

dÆ£ï’15

ªÀtðªÀiÁ¯ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄtÂvÁPÀëgÀUÀ¼ ¥ÀÄ£ÀgÁªÀvÀð£É
PÀ£ÀßqÀªÀÄä£À ºÀgÀPÉ (¥ÀzÀå)
D£É §A¢vÀÄÛ (¥ÀzÀå)
UÀ,gÀ,¸À,C,d,ªÀ,ªÀÄ,§,£À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ
£ÀÄrUÀlÄÖUÀ¼ÀÄ
vÀ¯ÉvÀlÄÖ-E½-UÀÄr¸ÀÄ-UÀÄr¹£À ¢ÃWÀð.PÉÆA§Ä-PÉÆA©¤½-ªÀlÖø¸ÀĽ-JvÀé KvÀé-LvÀé
PÀ«UÀ¼À ¨sÁªÀavÀæPÉÆñÀ vÀAiÀÄj¸ÀĪÀÅzÀÄ

dįÉÊ

UÀÄtÂvÁPÀëgÀUÀ¼À ¥ÀÄ£ÀgÁªÀvÀð
ªÀÄ¼É (¥ÀzÀå)
§ÄzÀÞªÀAvÀ gÁªÀÄPÀȵÀÚ (UÀzÀå)
gÉÊvÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀzÀÄÝ (UÀzÀå)
¥À,AiÀÄ,G,qÀ,l,ZÀ,®,F,H,PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ
MUÀlÄUÀ¼ÀÄ
¸ÀeÁw-«eÁw ¥ÀzÀUÀ¼À gÀZÀ£É
MvÀé-NvÀé-OvÀé-C£ÀĸÁégÀ «¸ÀUÀð

ªÀļÉAiÀÄ C£ÀĨsÀªÀ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ
¸ÀeÁw ªÀÄvÀÄÛ «eÁw ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ
MUÀlÄUÀ¼À Dl

DUÀ¸ïÖ

«ÃgÀ ªÀiÁvÉ fÃeÁ¨Á¬Ä (UÀzÀå)
§tÚzÀ ºÀQÌ(¥ÀzÀå)
HjUÉƧâ gÁd£ÀAvÉ(¥ÀzÀå)
J,K,E,D,vÀ,¼À,N,O,ºÀ,±À,µÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ
¢égÀÄQÛ ¥ÀzÀUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ
£ÁªÀÄ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ
ªÀZÀ£ÀUÀ¼À C¨sÁå¸À ZÀlĪÀnPÉ
vÁ¬ÄAiÀÄ §UÉÎ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ
MAzÀÄ ¥ÀQëAiÀÄ §UÉÎ §gÉAiÀÄĪÀgÀÄ
¨É¼ÀV£À ¸ÀA¨sÁµÀuÉ §gÉAiÀÄĪÀgÀÄ
¢égÀÄQÛ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀéAvÀ ªÁPÀåzÀ°è §¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ

¸É¥ÉÖA§gï
UɼÉvÀ£À (UÀzÀå)
CdÓ£À vÉÆÃlzÀ°è MAzÀÄ ¢£À (UÀzÀå)
zÉÆqÀتÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ (UÀzÀå)
L,IÄ,t,bÀ,M,zsÀ,xÀ,qsÀ,¨sÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ
UÀÄtÂvÁPÀëgÀ-D+PÀ=PÁ,Q, QÃ
°AUÀUÀ¼ÀÄ
QæAiÀiÁ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ

UɼÉAiÀÄ£À §UÉÎ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ
CdÓ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ C£ÀĨsÀªÀ §gÉAiÀÄĪÀgÀÄ

CPÉÆÖçgï

¸ÀÆfAiÀÄ PÀxÉ (UÀzÀå)
¨ÉøÉÆà PÀ°è£À ¥ÀzÀ (¥ÀzÀå)
WÀ,oÀ,¥sÀ, gÀhÄ, R, ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ
¸ÀºÀPÁgÀ (UÀzÀå)
UÀÄ- PÀÄ, PÀÆ, PÀÈ,
ªÁå-UÀÄtªÁZÀPÀUÀ¼ÀÄ

d£À¥ÀzÀ PÀ¯ÉUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ
¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©r¹ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ

£ÀªÉA§gï

UÀrAiÀiÁgÀzÀ ¸ÀqÀUÀgÀ (¥ÀzÀå)
¸ÀAvÉ(UÀzÀå)
HlzÀ Dl (¥ÀzÀå)
UÀÄ-PÉ, PÉÃ
vÁ¬ÄUÉÆAzÀÄ ¥ÀvÀæ (¥ÀvÀæ ¯ÉÃR£À)

SÁ¸ÀV ¥ÀvÀæ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ
¢£ÀZÀj §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ
¸ÀAvÉAiÀÄ C£ÀĨsÀªÀ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ

r¸ÉA§gï

£À£Àß zÉêÀgÀÄ (¥ÀÀzÀå)
«ÃgÀ C©üªÀÄ£ÀÄå (£ÁlPÀ)
¸ÀªÀðdÕ£À wæ¥À¢UÀ¼ÀÄ
ºÀtÄÚUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ
ºÀÆ zÉÆÃl (UÀzÀå)
UÀÄ- PÉÆ, PÉÆÃ,
eÉÆÃr £ÀÄrUÀ¼ÀÄ
¥Áæ¸À ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ
ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ PÀxÉ ºÉüÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ NzÀĪÀÅzÀÄ
¸ÉʤPÀ£À §UÉÎ §gÉAiÀÄĪÀgÀÄ

d£ÀªÀj

ªÀÄÆgÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ(UÀzÀå)
AiÀiÁtzÀ PÀÄjvÉÆAzÀÄ ¥ÀvÀæ (¥ÀvÀæ ¯ÉÃR£À)
ªÀÄAUÀ¼À G¥ÀªÁ¸À (¥ÀzÀå)
¥ÀæªÁ¸À ºÉÆÃUÉÆÃt (UÀzÀå)
ºÀÆUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ
KgÀÄwºÀzÀÄ ºÁgÀÄwºÀzÀÄ (¥ÀzÀå)
UÀÄ- PË, CA, CB.
¯ÉÃR£À aºÉßUÀ¼ÀÄ
¥ÀæªÁ¸ÀzÀ C£ÀĨsÀªÀ §gÉAiÀÄÄzÀÄ
G¥ÀªÁ¸ÀzÀ C£ÀĨsÀªÀ ºÉüÀĪÀgÀÄ

¥sɧæªÀj

¸ÀvÀåªÀAvÀ ¨Á®PÀ (UÀzÀå)
¸ÀAeÉAiÀÄ ¸ÉƧUÀÄ (¥ÀzÀå)
ºÀÄvÁvÀä ¨Á®PÀ (UÀzÀå)
¥ÁætÂUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ
¸ÉÆêÀÄ£À mÁ«Ä (UÀzÀå)
ªÁå- C£ÀÄPÀgÀuÁªÀåAiÀÄ.¸ÀªÀtð ¢ÃWÀð¸ÀA¢ü
C£ÀÄPÀgÀuÁªÀåAiÀÄUÀ½AzÀ ¸ÀéAvÀ ªÁPÀågÀZÀ£É
PÀxɧgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ
±Á¯ÉAiÀÄ MAzÀÄ C£ÀĨsÀªÀ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ

ªÀiÁZïð
PÁªÉÃj (UÀzÀå)
«ÄAZÀĺÀļÀ(¥ÀzÀå)
PÀ£ÀĸÀÄUÁgÀ PÀ¯ÁA (UÀzÀå)
PÁr£À¯ÉÆAzÀÄ ¸ÀàzÉð(UÀzÀå)
£ÀÄr DlUÀ¼ÀÄ

QÃlUÀ¼À ¥ÀnÖ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ
MAzÀÄ DlzÀ §UÉÎ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ
ªÀÄÄA¢£À PÀ£À¹£À §UÉÎ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License